Loading
Ottoman Scripts
TITLE PUBLISHER
DATE AUTHOR              
1244 - 1245 Türkiye-Rusya Seferi ve Edirne Muahedesi Büyük Erkanıharbiye Reisliği Matbaası - Ankara 1930 Ahmet Muhtar Paşa  
1293 Senesinde Karsın Sukutu Sebebleri Hakkında Rapor (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1926 Atıf  
1327-1328 Türkiye İtalya Harbi Tarihi (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1923 A. Haydar Alpagut  
1328-1329 Balkan Harbi Trakya Seferi (Osmanlıca)   C: 3 Eki Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Mehmet Nihat  
1328-1329 Balkan Harbi Trakya Seferi (Osmanlıca) C:3 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Mehmet Nihat  
1736-1739 Türk - Avusturya - Rus Seferi (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul - Dukakin Zade Feridun Dirimtekin  
18. Asırda Mesele-ı Şarkiye ve Kaynarca Muahedesi (Osmanlıca) Matbaa -ı Hayriye 1911 Albert Sorel  
1828-1829 Türkiye-Rusya Seferi ve Edirne Muahedesi (Osmanlıca) C:1 Ankara Matbaası 1928 Ahmet Muhtar Paşa  
19.Asırda İçtimai ve Siyasi Avrupa (Osmanlıca) Sabah Matbaası 1914 Dyran Kelekyan  
1914 -1918 Harbi Umumiye-ı Müamel Sevkulceyşi Bir Nazar (Osmanlıca) Erkan-ı Harbiye Matbaası - İstanbul 1912 Rıfat  
1914 Ağustosunda Alman Garp Cephesinde Hudut Meydan Muharebesi (Osmanlıca) Harp Akademisi Kumandanlığı Matbaası 1926 Mantey  
1914-1918 Büyük Harbinde Alman Sahra Demiryolculuğu (Osmanlıca) -1 Askeri Matbaa 1928 Vesaik Mahzeni  
20 Kanunsani 1918 İmroz Baskını (Osmanlıca) Askeri Akademiler Kumandanlığı Matbaası - İstanbul 1927 A. Haydar Emir (Alpagut)  
3.Büyük Harp Tarihi Harp Meseleleri (Osmanlıca) Erkanı Harbiye Mektebi Matbaası 1926 Fon Ritier  
3.Sınıf Büyük Harp Avrupa Cepheleri (2.Kısım) (Osmanlıca) Harp Akademisi Kumandanlığı Matbaası 1928 Hans Ritter  
Abdülhamidi Sani ve Devri Saltanatı Hayatı Hususiye ve Siyasiyesi (Osmanlıca) C: 1-2 Matbaa-i Hayriye 1911 Osman Nuri  
Abdülhamidi Sani ve Devri Saltanatı Hayatı Hususiye ve Siyasiyesi (Osmanlıca) C: 3 Matbaa-i Hayriye 1911 Osman Nuri  
Abdülkerim Paşanın Müdafaanamesi Matbaa-ı Nağaset 1913 Serdarı Ekrem  
Abide-i Şüheda Metanet Matbaası   Süleyman Nazif  
Adalar Denizi Kılavuzu Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1926 Ahmet Rasim  
Aden Körfezi Rehberi Matbaa-i Bahriye-İstanbul - Süleyman Hutba  
Akdeniz Kılavuzu Deniz Basımevi-İstanbul 1945 Ahmet Rasim  
Alemdar Mustafa Paşa (Osmanlıca)   1329 Ali Seydi  
Alemi İslamda Tayyarecilik 'Askeri Tayyarecilik' (Osmanlıca) - 1338 Ahmet Zeki Paşa  
Ali Tarihi (Künhül Ahbar Nami Ali Tarihi) (Haberin Özü) (Osmanlıca) C:1 Takvimhane-ı Amire 1277 Ali  
Alimler ve Sanatkarlar (Eski Yazı)   1924 Ahmet Refik  
Amfibi Hareket Ders Notları Harb Akademisi Matbaası 1970 Sermet Gökdeniz  
Anadolu İstatistiki,İktisadi,Askeri Coğrafya (Osmanlıca) C:1 Matbaa-ı Askeriye-İstanbul 1920 Mehmet Cemal  
Antil Adalarına Seyehat (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası-İstanbul 1904 Julvein Çev:Ahmet İhsan  
Arnavutluk Hakkında Mutalaai Muhtasara Matba-ı Hayriye 1920 Ahmet Hamdi  
Asafname (Osmanlıca) Matbaa-ı Amedi -İstanbul 1910 Lütfi Paşa  
Asar-ı Edebiyye   1301 Recaizade Ekrem  
Asarı Ziver (Eski Yazı)   1316 Zivar  
Askeri Mağlubiyetlerimizin Esbabı (Osmanılca) Askeri Matbaa - İstanbul 1913 İbrahim Hilmi  
Askeri Mecmua:Balkan Harbinde Çatalca ve Sağcenah Ordularının Harekatı C:1 Askeri Matbaa - İstanbul 1931 Mahmut Beliğ  
Askeri Mecmua:Büyük Harpte Romanya Cephesinde 6.Türk Kolordosu Matbaa-i Askeri 1930 M. Neş 'Et  
Askeri Tarih (Osmanlıca) Mektebi Harbiye Matbaası - İstanbul 1925 İhsan  
Askeri Tarih (Osmanlıca) C:1 Mektebi Harbiye Matbaası - İstanbul 1925 İhsan  
Askeri Tarih (Osmanlıca) C:2 Mektebi Harbiye Matbaası - İstanbul 1925 İhsan  
Askeri Tarih (Osmanlıca) C:3 Mektebi Harbiye Matbaası - İstanbul 1925 İhsan  
Asrı Tarihi Milli Matbaa - İstanbul 1926 Ali Reşat  
Asya (Asya-ı Şarkı Adaları Afrika) (Osmanlıca) Kanaat Matbaası-İstanbul 1330-1332 Faik Sabri  
Asya (Osmanlıca) Maarifet Matbaası-İstanbul 1926 Müderris Faik Sabri  
Asya Kıtasının Usulü Coğrafyası (Asya Kıtası Coğrafyası) (I. Kısım) (Osmanlıca) Tabhaneyi Amire-İstanbul 1258 Mehmet Nail  
Aşık Dertli (Hayatı ve Divanı) Vilayet Matbaası 1928 Ahmet Talat  
Aşıkpaşazade Kanaat Kütüphanesi 1933 Ahmet Refik  
Ata Tarihi (Osmanlıca) C:1 - - Ahmet Ata  
Ata Tarihi (Osmanlıca) C:2 - - Ahmet Ata  
Ata Tarihi (Osmanlıca) C:3 - - Ahmet Ata  
Ata Tarihi (Osmanlıca) C:4 - - Ahmet Ata  
Ata Tarihi (Osmanlıca) C:5 - - Ahmet Ata  
Avrupa (Osmanlıca) Kanaat Matbaası 1913-1915 Faik Sabri  
Avrupa Siyaseti ve Türklerin Felaketi (Osmanlıca) (2 Adet) İkbal Kitaphanesi - İstanbul 1913-1915 Hanry Nive  
Aydın Vilayetine Mensup Musayih Ulema Şuara (Osmanlıca)   1908 Mehmet Tahir  
Aydın Vilayetine Mensup Musayih Ulema Şuara (Osmanlıca)   1908 Mehmet Tahir  
Aydın Vilayetine Mensup Musayih Ulema Şuara (Osmanlıca)   1908 Mehmet Tahir  
Baeyanı Hakikat İstanbul Matbaası 1841 Ali Haydar  
Bağdat'a Doğru (Osmanlıca) Matbaa-i Amire 1917 Hüsamettin  
Bağdat'ta Kölemen Hükümetinin Teşekkülü İle İnkirazına Dair Risaledir (Osmanlıca) Vakit Matbaası - İstanbul 1883 Sabit  
Bahriye Kur'a Neferi (Osmanlıca) Bahriye Matbaası 1313 Süleyman Nutku  
Bahriye Kur'a Neferi(Bahriye I.Sene Süleyman Nutku Beyin) (Osmanlıca) (5 Adet) Bahriye Matbaası 1308 Süleyman Nutku  
Bahriye Müzesi Kataloğu - 1917-1333 Ali Sami Boyar  
Bahriye Salnamesi 1307-1344 Yılları Arası Bahriye Matbaası - İstanbul 1307-1344 Erkanıharbiye Bahri  
Bahriye Zabitanına Mahsus Hukuku Umumiye, Düvel Matbaai Bahriye-İstanbul 1328 Amira Sutokton  
Balkan Harbi (Osmanlıca) C:1 Matbaa -ı Askeriye - İstanbul 1942 Mehmed Nihad  
Balkan Harbi (Osmanlıca) C:2 Matbaa -ı Askeriye - İstanbul 1942 Mehmed Nihad  
Balkan Harbi Hatıratı (Osmanlıca) Matbaa-i Bahriye 1926 Osman Nuri  
Balkan Harbinde Büyük Karargahı Umumi (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Mirliva Pertev  
Balkan Harbinde Çatalca Muharebelesi Konferansı (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1925 Mehmet Nihat  
Balkan Harbinde Çatalca Muharebelesi Konferansı (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1925 Mehmet Nihat  
Balkan Harbinde Dördüncü Fırkanın Harekatı (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1926 Alaaddin  
Balkan Harbinde Edirne Muhararasına Ait Harp Ceridesi (Osmanlıca) Matbaa-i Amire - Naci  
Balkan Harbinde Neden Münhezim Olduk (Osmanlıca) Kütüphane-i İslam Ve Askeri - İstanbul 1913 İbrahim Hilmi  
Baltacı Mehmet Paşa ve Büyük Petro (Osmanlıca) Matbaa-ı Hayriye 1912 Ahmet Refik  
Barbaros Hayrettin (Osmanlıca) Bahriye Matbaası 1919 Ali Rıza Seyfi  
Barbaros Hayrettin Paşa (Osmanlıca) Asadoryan Matbaası-İstanbul 1324 Tepedelenlizade Kamil  
Başımıza Gelenler (Osmanlıca) Maarif Matbaası - Mısır 1895 Mehmet Arif  
Bazı Istılahat-ı Mühimmei Senaiyye Hakkında Mütalaate Matbaai Amire-İstanbul 1331 Vahit  
Bazı Osmanlı Seferleri Hakkında Mütalatım (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye - İstanbul 1923 Ferik Zeki  
Behirenin Talibleri Matbaa-i Bahriye 1923 Suad Derviş  
Beyanı Hakikat (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası-İstanbul 1911 Zihni  
Bir Türk Diplomatının Evrak-ı Siyasiyesi (Osmanlıca) Ulum Matbaası 1890 Mehmed Selahattin  
Bir Türk Diplomatının Evrak-ı Siyasiyesi (Osmanlıca) Ulum Matbaası 1890 Mehmed Selahattin  
Birinci Sınıf         Tarihi Harp 1877-1878 Seferi (Osmanlıca) Erkanı Harbiye Mektebi Matbaası - İstanbul 1926 Ali Rıza  
Birinci Sınıf Tarihi Harp Tetkikleri Napolyon Seferi (1-2.Kısım) (Osmanlıca) - 1928 Ritterik  
Bizans Karşısında Türkler Kütüphane-ı Hilmi - İstanbul 1928 Ahmet Refik Altınay  
Boğazlar Meselesi ve Çanakkale Muharebeyi Bahriyesin'de Türk Zaferi (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Mirliva Sedat  
Boğazlar Rehberi Matbaa-i Bahriye-İstanbul - Miralay Mehmet Hikmet  
Büyük Frederik (Osmanlıca) Matbaa-ı Ebuzziya-İstanbul 1887 Mehmet Tahir  
Büyük Gaziye Darülfünundan Küçük Bir Armağan Milat Matbaası 1928    
Büyük Harbin Evveliyatı (Osmanlıca) Matbaa-i Askeriye 1925 Karl Helferih  
Büyük Harbin Türk Deniz Cephesi Deniz Matbaası - İstanbul 1937 A. Haydar Emir (Alpagut)  
Büyük Harp (Avrupa Cepheleri) Harp Tarihi Meseleleri (Osmanlıca) Erkan -ı Harbiye Matbaası - İstanbul 1927 Ritter  
Büyük Harp (Osmanlıca)-1 Askeri Basımevi-İstanbul 1926 Vesaik Mahzeni  
Büyük Harp (Osmanlıca)-2 Askeri Basımevi-İstanbul 1926 Vesaik Mahzeni  
Büyük Harp (Osmanlıca)-3 Askeri Basımevi-İstanbul 1928 Vesaik Mahzeni  
Büyük Harpte Alman Cepheleri (1.Kısım) (Osmanlıca) Harp Akademisi Kumandanlığı Matbaası 1928 Hans Ritter  
Büyük Harpte Alman Cepheleri (2.Kısım) (Osmanlıca) Harp Akademisi Kumandanlığı Matbaası 1928 Hans Ritter  
Büyük Harpte Almanya Cepheleri (Osmanlıca) Askeri Akademiler Kumandanlığı Matbaası 1928 Hans Ritter  
Büyük Harp'te İran Cephesi (Osmanlıca) C:1 Erkanı Harbiye Mektebi - Ankara 1928 Mehmet Kenan  
Büyük Harp'te İran Cephesi (Osmanlıca) C:2 Erkanı Harbiye Mektebi - Ankara 1928 Mehmet Kenan  
Büyük Harp'te İran Cephesi (Osmanlıca) C:3 Erkanı Harbiye Mektebi - Ankara 1928 Mehmet Kenan  
Büyük Harpte İstihbarat Hizmeti Matbuat ve Efkarı Umumiye (Osmanlıca) Matbaa-i Askeri 1925 V.Nikolali  
Büyük Harpte İtalyan Cephelerindeki Harekat ve İzonzo Yarması (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1928 Hans Ritter  
Büyük Harpte İzonzo Yarması (Osmanlıca) Askeri Akademiler Kumandanlığı Matbaası 1928 Hans Ritter  
Büyük Harpte Romanya Cephesi Hr.Ak.K. Matbaası 1929 Ştoyer  
Büyük Harpte Türk Harbi (Osmanlıca) -1 Askeri Matbaa 1928 M.Larşer  
Büyük Harpte Türk Harbi (Osmanlıca) -2 Askeri Matbaa 1928 M.Larşer  
Büyük Harpte Türk Harbi (Osmanlıca) -3 Askeri Matbaa 1928 M.Larşer  
Büyük Harp-Türk Tarihi Çanakkale Cephesi Kısım:2 (Osmanlıca) As.Ak.K.Lığı Matbaası - İstanbul 1927 Feridun Dirimtekin  
Büyük İran Tarihi (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1926 Mehmet Ali Fürugi  
Büyük Türk Diplomatı Büyük Reşit Paşa (Osmanlıca) - 1274 Mehmet Selehattin  
Can Çekişen Türkiye (Osmanlıca) Matbaa -ı Hayriye 1913 Pierre Loti  
Cayro Pusulası (Osmanlıca) Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1922 Abdürrahim  
Cep Lügatı (Almancadan Türkçeye)   1333 Mehmet Ali  
Cesur Kaptanlar         (Osmanlıca ) Selamet Matbaası-ist. 1928 Kiplinç  
Cihan Harbinde Deniz Muharebeleri ve İskajerak Ahmet Kamil Matbaası 1928 Fevzi Kurtoğlu  
Cihan Harbinde Türk Donanması Ne Yaptı? Ahmet Kamil Matbaası 1928 Fevzi Kurtoğlu  
Cihan Tarihinin Umumi Hatları (Osmanlıca) C:1 Devlet Matbaası-İstanbul 1928    
Cihan Tarihinin Umumi Hatları (Osmanlıca) C:2 Devlet Matbaası-İstanbul 1928    
Cihan Tarihinin Umumi Hatları (Osmanlıca) C:3 Devlet Matbaası-İstanbul 1928    
Cihan Tarihinin Umumi Hatları (Osmanlıca) C:4 Devlet Matbaası-İstanbul 1928    
Cihan Tarihinin Umumi Hatları (Osmanlıca) C:5 Devlet Matbaası-İstanbul 1928    
Cihan Tarihinin Umumi Hatları C:2 Devlet Matbaası-İstanbul 1928 H.E. ve ls  
Cihan Tarihinin Umumi Hatları C:3 Devlet Matbaası-İstanbul 1928 H.E. ve ls  
Cihan Tarihinin Umumi Hatları C:4 Devlet Matbaası-İstanbul 1928 H.E. ve ls  
Cihan Tarihinin Umumi Hatları C:5 Devlet Matbaası-İstanbul 1928 H.E. ve ls  
Coğrafya-ı Umumi (Osmanlıca) Mekteb-ı Fünun-U Harbiye-ı Şahane Matbaası 1891 Ahmet Cemal  
Çanakkale Conk Bayırı Savaşları E.U. Basımevi - Ankara 1959 Cemil Conk  
Çanakkale Harekat-ı Bahriyesine Dair İfşaat (Osmanlıca) Matbaa-ı Bahriye - İstanbul 1915 E. Ashmead Bartlett  
Çanakkale Muharebesi (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Molman  
Çanakkale Raporları (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1915 E. Ashmead Bartlett  
Çanakkale Tahliyesi (Osmanlıca) Matbaa-i Amire - İstanbul 1917 Rozelin ve mis Durubek  
Çanakkale'de Bahriyelilerimiz (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1916 Emil ve del  
Çoşima Muharebe-i Bahriyesi (Osmanlıca) - 1912 Smenof Vladimir  
Darü'l-Fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası  Erkaf-ı İslamiyye Matbaası 1922 Köprülüzade Mehmet Fuad  
Deniz Harbi Mefhumları Deniz Matbaası 1940 Mithat Işın  
Deniz Muharebelerimiz Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1893-1905 Fevzi Kurtoğlu  
Deniz Muharebelerimiz Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1927 Fevzi Kurtoğlu  
Deutsch Türkısches Wörterbuch (Alm.'Dan Türkçeye Lügat Kitabı) - - Miralay Ömer Faik  
Devlet-ı Aliye-ı Osmanıye'ye Tabiyet Eden Kırım Hanlarının Tercüme-ı Halleri( Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1871 Halim Giray  
Devlet-i Osmaniyenin Rusya Siyaseti (Osmanılca) Kaanat Matbaası 1915 Goryanof  
Dicle Önünde (Osmanlıca) İstanbul 1332 Mehmet Emin  
Divan-ı Türki Sultan Veled (Osmanlıca) Matbaai Amire-İstanbul 1341(1925) Veled Çelebi  
Dostluk (Osmanlıca) - 1957 -  
Düşünce, Tevfik Fikret Hakkında Özel Nüsha   1334 Tevfik Fikret  
Edirne Muhasarası (Osmanlıca) Kütüphane-i Askeri 1925 Duman Dezir  
Eleildül Hamis Min Tarih-i Raşit (Osmanlıca) C:1-2 Matbaa-ı Amire - İstanbul 1866 Raşit  
Eleildül Hamis Min Tarih-i Raşit (Osmanlıca) C:3-4 Matbaa-ı Amire - İstanbul 1866 Raşit  
Elvah-ı Sevda (Osmanlıca) Alem Matbaası 1893 Mehmet Celal  
Elvah-ı Siyah (Osmanlıca) Bahriye Matbaası-İstanbul 1908 Ali Fahri  
Emel Yolunda Osmanlı Şirketi Matbaası 1902 Ali Fahri  
Enkazı İstibdat İçinde Züğürdün Tesellisi Matbaa-ı Amire 1913 Mehmet Murat  
Enkazı İstibdat İçinde Züğürdün Tesellisi Matbaa-ı Amire 1913 Mehmet Murat  
Erkanı Harbiye Mektebi Tedrisatı 1.Sınıf Harp Tarihi Notları 1877-1878 Seferi (Osmanlıca) Erkanı Harbiye Mektebi Matbaası - İstanbul 1926 Ali Rıza  
Esat Paşa Divanı         (Osmanlıca)     Esat Paşa  
Eski Galata ve Binaları (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası 1913 Celal Esat  
Esvat-ı Sudur (Osmanlıca) Vilayet Matbaası-izmir 1328 Mehmet Memduh  
Evkaf Hümayun Nezaretinin Tarihçe-i Teşkilatı (Osmanlıca) Evkaf-ı İslamiye Matbaası 1919 Mahmut Kemal  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:1 İkdam Matbaası 1902 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:2 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:3 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:4 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:5 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:6 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:7 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evliya Çelebi Seyehatnamesi (Osmanlıca) C:8 İkdam Matbaası 1898 Ahmet Cevdet  
Evrak-ı Perişan - - Kemal  
Ey Türk Uyan (Osmanlıca) İstanbul 1330 Mehmet Emin  
Fatma Sultan (Osmanlıca) Diken Ve İnci Matbaası - Ahmet Refik (Altınay)  
Fenni Harbi Bahriye Matbaa-i Bahriye-İstanbul - Mehmet Rasim  
Fezleke-ı Katip Çelebi (Osmanlıca) C:1 Ceride-ı Havadis Matbaası 1860 Katip Çelebi  
Fezleke-ı Katip Çelebi (Osmanlıca) C:2 Ceride-ı Havadis Matbaası 1860 Katip Çelebi  
Firak Irak Mahmut Bey Matbaası-İstanbul 1917 Süleyman Nazif  
Florya Miktometresi (Osmanlıca) - 1324 Alaeddin  
Fransız Sefer Planı ve Harbin İlk Ayı (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1925 Lanerzak  
Fransızlara Nazaran Suriye ve Klikya Harekatı (Osmanlıca) - 1925 Kadri  
Ganaimi Bahriye Kavaidi Mihran Matbaası-İstanbul 1882 Giritli Ahmet   
Garbi Rumelinin Suret Ziya-ı ve Balkan Harbinde Garp Cephesi (Osmanlıca) Erkan -ı Harbiye Mektebi Matbaası - İstanbul - Mareşal Fevzi Çakmak  
Gemicilik C:1-2-3        
Gemicilik Fenni Hurafat Matbaası-İstanbul 1290 İsmail Hakkı  
General Jominenin Askeri Hayatı (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1928 Yusuf Rasih  
General Jumini ve Askerlik Hayatı(Osmnlıca) Askeri Matbaa 1928 Yusuf Rasih  
General Jumini ve Askerlik Hayatı(Osmnlıca) Askeri Matbaa 1928 Yusuf Rasih  
General Kadarnanın Hatıratı (Osmanlıca)     Kadarnan  
General Papulos'un Hatıratı (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1928 İbrahim Halil  
Girit Hamlesi (Osmanlıca) - 1896 M.A.C.A.  
Girite Ne Oluyor ? (Osmanlıca) Şems Kitaphanesi 1910 Mehmet Araf  
Giritten Bir Ses Medeniyetten Tekamül (Osmanlıca) Osmanlı Meziyyeti İktisadi Matbaası 1892 Naim Bey  
Gülşeni Farisi   1313 Mehmet Kani  
Hadikatül Cevami (Osmanlıca) C:1 Matbaa-i Amire-İstanbul 1281(1865) Hafız Hüseyin Efendi  
Hadikatül Cevami (Osmanlıca) C:2 Matbaa-i Amire-İstanbul 1281(1865) Hafız Hüseyin Efendi  
Hadisati Hukukiye (Osmanlıca) C:1 - 1922 Abdulrahman Özdil  
Hakayık-ı Elbeyan Fihakkı Cennet Mekan Sultan Abdülaziz Han - 1908 Hafız Mehmed  
Halifetürrüesa Takvimhane-ı Amire Matbaası 1853 Kerim Resmi Ahmet Bin İbrahim  
Hal'ler-İclas'lar (Osmanlıca) Matbaai Hayriye-İstanbul 1329 Mehmet Memduh  
Hal'ler-İclas'lar (Osmanlıca) Matbaa-ı Hayriye 1913 Mehmet Memduh  
Hamidiye Vak'ası (Osmanlıca) Basiret Matbaası - İstanbul 1873 Mehmet Sıddık  
Hanedan ve Millet (Osmanlıca) Kütüphane-ı Sudi-İstanbul 1239-1923 Mehmet Şeref  
Harbi Bahri Sanatı Bahriye Matbaası-İstanbul 1926 Hayreddin  
Harbi Umumi (Liyej ve Namur Kalelerinin Suret -ı Zaptı) (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1918 Mehmet Nihat  
Harbi Umumi Tarihi Matbaa-i Askeriye - İstanbul 1918 Herman Şetegaman  
Harbi Umumi Tenkidatı Harp Akademisi Kumandanlığı Matbaası - Mehmet Nihat  
Harbi Umumide Çanakkale Muharebatı Berriyesi Kumkale Muharebatı (Osmanlıca) Erkan -ı Harbiye Mektebi Matbaası - İstanbul 1920 Celalettin  
Harbi Umumi'de Deniz (Alman Açık Donanması) - 1928 Sait Talat Halman  
Harbi Umumide Osmanlı Cepheleri Vakayi (Osmanlıca)   1922 Mehmet Emin  
Harbi Umuminin Menşeleri (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1915 Karl Helferih  
Harekat-ı Bahriye (Osmanlıca)Cilt: 1, 2, 3 Deniz Basımevi-İstanbul 1928 Colyan Korbet-Ali Riza Seyfi  
Harekat-ı Bahriye C: 1, 2, 3 Deniz Matbaası-İstanbul 1928 Julyan Karbet (Çev: Ali Rıza Seyfi)  
Harita-i Bahriye Ahzi ve Mesaba-i Bahriye Bahriye Matbaası 1893 Vasıf Mülazım Mehmet  
Haritasi Bahriye Ahzi - - Mülazım Mehmet Vasıf  
Hasabı Tüccarı ve Malı (Osmanlıca)   1336-1920 Kirkor Kömürcüyan  
Hatırat (Osmanlıca) C:1 Artin Asadoryan Matbaası 1908 Hasan Rahmi  
Hatıratı Niyazi Sabah Matbaası-İstanbul   Niyazi  
Hatırat-ı Sadri Esbak Kamil Paşa (Osmanlıca) Matbaa-i Ebuziyya - İstanbul 1913 Kamil Paşa  
Hattı Saltanat Bağdat Demiryolu (Osmanlıca) Efham Matbaası - İstanbul 1915 Pol Robarh  
Hayat         (Osmanlıca) C:1 - 1926    
Hayat         (Osmanlıca) C:2 - 1926    
Hayat         (Osmanlıca) C:3 - 1926    
Hayat         (Osmanlıca) C:4 - 1926    
Hayat         (Osmanlıca) C:5 - 1926    
Hayatım (Feld Meraşel Fon Hindenburg) (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1925 Feld Meraşel Fon Hindenburg  
Hayatım (Feld Meraşel Fon Hindenburg) (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1925 Feld Meraşel Fon Hindenburg  
Hazar'da ve Sefer'de İdare İaşe 1.Kısım (Osmanlıca) Erkan -ı Harbiye Matbaası - İstanbul 1926 Saim  
Hendese-i Sathiye (Osmanlıca) - - Kirkar Kömüreiyan  
Heyeti Bahriye Matbaa-i Bahriye 1925 Hayrettin  
Heyet-i Bahriye Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1925 Hayreddin  
Heyeti Bahriye Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1318 Mustafa Hilmi  
Hilafet Siyaseti ve Türklerin Siyaseti (Osmanlıca) Şems Matbaası - İstanbul 1915 Weit  
Hilafet ve Milli Hakimiyet (Osmanlıca) Matbuat Ve İstihbarat Matbaası - Ankara 1923 Matbuat ve         İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi Neşriyatı  
Hilafetin Mahiyeti Şeriyesi Hakkında (Osmanlıca) T.B.M.M Matbaası - Seyid Bey  
Hindistan ve Sevat ve Afganistan Seyehatnamesi Mahmut Bey Matbaası 1884 Ahmet Hamdi  
Hindistan, İran'a ve Rusya'ya Seyahat Edeceklere Mahsus Klavuz (Osmanlıca) (7 Adet) Matbaai Askeriyye-İstanbul 1332 Muharrem  
Hindistan'da Türk Hükümdarları (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire-İstanbul 1341 Mübarek Galip  
Hissi İnkilap (Yahut Sultan Abdulazizin Hal'ı İle Sultan Murat Hamisin Cülusü) Tanin Matbaası 1910 Süleyman Paşa  
Hukuk Umumiye Düvel Matbaai Bahriye-İstanbul 1328 Amira Sutokton  
Hukuki Düvel (Osmanlıca) - 1307 -  
Hukuki Husuriye-i Düvel Milliyet Matbaası 1930 Paul Gouole  
Hukuki Umumiye-i Düvel - 1928 -  
Hukuki Umumiye-i Düvel Harp Akademisi Matbaası 1934 Ahmet Reşit  
Hukuki Umumiye-i Düvel Harp Akademisi Matbaası 1933 Ahmet Reşit  
Hunların Türklerin Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarihi Umumisi -2 (Osmanlıca) Tanin Matbaası 1923 Deguignes  
Hunların Türklerin Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarihi Umumisi -3(Osmanlıca) Tanin Matbaası 1924 Deguignes  
Hunların Türklerin Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarihi Umumisi -4 (Osmanlıca) Tanin Matbaası 1924 Deguignes  
Hunların Türklerin Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarihi Umumisi -5 (Osmanlıca) Tanin Matbaası 1923 Deguignes  
Hunların Türklerin Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarihi Umumisi -6 (Osmanlıca) Tanin Matbaası 1923 Deguignes  
Hunların Türklerin Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarihi Umumisi -8 (Osmanlıca) Tanin Matbaası 1924 Deguignes  
Irak Kuvve-i Seferiyesi Kumandanı General Sör Con Niksonun Raporu (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1916 Con Nikson  
Irak Seferi (Osmanlıca) -1 Askeri Matbaa 1928 F.J. Moberly  
Irak Seferi (Osmanlıca) -2 Askeri Matbaa 1928 F.J. Moberly  
Irak Seferi (Osmanlıca) -3 Askeri Matbaa 1928 F.J. Moberly  
Irak Seferi (Osmanlıca) -4 Askeri Matbaa 1928 F.J. Moberly  
İbni Batuta Seyehatnamesi (Osmanlıca)   - Mehmet Şerif  
İhtilal ve İnkilabi Osmani 14 Nisan 1325'e Kadar (Osmanlıca) Matbaa-ı Cihan - İstanbul 1909 Yunus Nadi Abalıoğlu  
İki Hatırat (Eski Yazı) Matba-ı Hayriye 1916 Ahmet Rasim  
İki Saltanat Arasında (Osmanlıca) Kanaat Matbaası - İstanbul 1918 Ruşen Eşref Ünaydın  
İlham-ı Vatan Matbaa-i Amire 1334 Heyeti Mahsusa Tarafından Tab Ettirilmiştir  
İlham-ı Vatan         (Eski Yazı) Matbaa-ı Amire 1334(1918) Abdülhak Hamit  
İngiliz Kuvve-ı Seferiyesinin Basra Körfezi İle Hıtta-ı Irakiye'deki Harekat Harbiyesinden Bahis Raporlar Matbaa-ı Amire 1916 Rahmi  
İngiliz Mısır Seferiyesinin İleri Harekatı Askeri Basımevi-İstanbul 1926 Gordon  
İnkilabı Azim (Osmanlıca) Asır Matbaası - İstanbul 1908-1910 Ahmet Refik  
İran Tarihi (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1925 Pers Sayks  
İranda İngilizler (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1912 Emil Lüzor  
İranda İngilizler (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1928 Emil Lüzor  
İslam Dini Letafet Matbaası-İstanbul 1927 Yusuf Ziya  
İstanbul Muhasebeleri (Osmanlıca) Ahmet Safaa Sadet Kütüphanesi 1908 A.Safvet  
İstanbul Nasıl Eğleniyordu(Fatihten Zamanımıza Kadar) (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1928 Refik Ahmet  
İstanbul Şehreminleri Şehiremini Matbaası 1927 Osman Nuri  
İstanbul ve Boğaziçi (Osmanlıca) C:1 Devlet Matbaası - İstanbul 1920 Mehmet Ziya  
İstanbul ve Boğaziçi (Osmanlıca) C:2 Devlet Matbaası - İstanbul 1928 Mehmet Ziya  
İstanbul'da Yarım Asırlık Vakayı Mühimme Matbaa-ı Hüseyin Enver 1879 Ali  
İstanbul'un Muhasarası ve Zaptı, İstanbul 1331 Şlomberje-M. Nahid, Güstav  
İstibdad, Doktor Abdullah Cevdet V. Alfieri'nin Della Tirannide Adlı Eserinden Tercüme İctihad Matbaası 1908 Abdullah Cevdet V. Alfieri  
İstibdattan Hakimiyeti Milliye'ye (Osmanlıca) C:1-2 Vatan Matbaası 1923 Ahmet Rasim  
İstibdattan Hakimiyeti Milliye'ye (Osmanlıca) C:2 Kanaat Kütüphanesi - İstanbul 1925 Ahmet Rasim  
İş Ordusu Matbaai Hayriyye 1332(1916) Kazım Nami  
İtalyan Cephesinde Harp (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1927 Lucı Kaderna  
İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar (Osmanlıca) Mahmut Bey Matbaası-İstanbul 1911 Sabahaddin Bey  
İzahlı Tatbikatı Hukuku - 1928 Cevat Abdurrahim  
İzmir Tarihi (Osmanlıca)   1926 Raif Tezye  
Kabakçı Mustafa (Osmanlıca) Kütüphane -ı Askeri 1915 Ahmet Refik  
Kadınlar Saltanatı-Hürrem Sultan,Nur Banu Sultan,Safiye Sultan'nın Siyasetleri-(Osmanlıca) C: 1-2-3 Kütüphane-ı Askeri - İbrahim Halim 1916 Ahmet Refik  
Kadınlar Saltanatı (Osmanlıca) C: 4 Kütüphane-ı Hilmi - İstanbul 1924 Ahmet Refik  
Kafkas Kılavuzu (Osmanlıca) Askeri Matbaa-İstanbul 1926 Serkey İmisimof  
Kafkasya ve Türkistan Coğrafi,Siyasi Tarihi ve İstatiki Müemmel Malumat (Osmanlıca) Askeri Matbaa-İstanbul 1918 Nazmi  
Kamil Paşanın Konak Meselesi Mahmud Bey Matbaası 1911 İbnil Emin Mahmut Kemal  
Kamus-ı Fransavi (Fransızca-Türkçe Lugat) 1.,2. Cilt (Eski Yazı)   1310 Şemseddin Sami  
Kamus-i Türki Çağal Yayınları - Şemseddin Sami  
Kamusul Alem - - Şemseddin Sami  
Kan (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1912 Kont Şilifen  
Kan 1870-1871 Seferi Tetkikatı (Osmanlıca)-2 Matbaa-ı Askeriye 1925 Kont Şilifen  
Kan Eserine Ait Krokiler (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye 1912 Kont Şilifen  
Karadeniz Kılavuzu Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1314 Miralay Mehmet Hikmet  
Katerina Tarihi (Osmanlıca) Mektebi Fünunu Bahriye Matbaası 1862 Kastra  
Kavanini Muhtelife (Osmanlıca) Başvekalet Müdevvenat Matbaası 1931 -  
Kayseriye Şehri (Osmanlıca) Matbaa-ı Orhaniye - İstanbul 1918 Halil Ethem  
Kerpiç Binalar İstanbul Matbaası 1949 Gazanfer Beken  
Kırım Muharebesinin Tarihi Siyasiyesi (Osmanlıca)   1910 Hayrettin  
Kırpıntı         (Osmanlıca) Yeni Matbaa 1924 Fazıl Ahmed  
Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa   1331 Ahmet Cevdet  
Kıtayi Afrika ve Asya (Asya Kıtısaı Coğrafyası) (Iı. Kısım) (Osmanlıca) Tabhaneyi Amire-İstanbul 1258 Mehmet Nail  
Kızıl Elma Hayriye Matbaası   Ziya Gökalp  
Kitabi Sephalül Ahbar (Osmanlıca) Hüseyin Efendinin Litoğrafya Tezgahında Basılmıştır 1871 Ahmet Kemal  
Köprülüler (Osmanlıca) - 1915 Ahmet Refik  
Kurumu Cedide Tarihi (Osmanlıca)-1 Matbaa-ı Amire - İstanbul 1916 Ali Reşat  
Kuvvet -i İkbal , Alamet -i Zeval (Osmanlıca) Matbaa-i Harbiye 1913 Mehmet Memduh  
Küçük Asya (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1924 Charles Texier  
Küçük Asya -2 (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1893 Charles Texier  
Külliyat-ı Divan-ı Kabuli Milli Eğitim Basımevi-İstanbul 1948 Prof. İ. H. Ertaylan  
Külliyatı Kemal Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:1 İstanbul 1912 Namık Kemal  
Külliyatı Kemal Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:2 İstanbul 1912 Namık Kemal  
Külliyatı Kemal Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:3 İstanbul 1912 Namık Kemal  
Külliyatı Kemal Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:4 İstanbul 1912 Namık Kemal  
Levhatül Nükeba   - Rıfat Efendi  
Lugat Tarihiye ve Coğrafiye (Osmanlıca) C: 1-2 - 1299 Ahmet Rıfat  
Lugat Tarihiye ve Coğrafiye (Osmanlıca) C: 3-4 - 1299 Ahmet Rıfat  
Lugat Tarihiye ve Coğrafiye (Osmanlıca) C: 5-7 - 1300 (1884) Ahmet Rıfat  
Lugat Tarihiye ve Coğrafiye (Osmanlıca) C:1 Mahmut Yakın Matbaası 1299 (1883) Ahmet Rıfat  
Lugati Tarihiye ve Coğrafya (Osmanlıca) Cilt: 1-3 - 1299 (1883) Ahmet Rıfat  
Lugati Tarihiye ve Coğrafya (Osmanlıca) Cilt: 4-7 - 1300 (1884) Ahmet Rıfat  
Lüdondrof'un Hatıratı Askeriyesi (Osmanlıca) C:1-2-3 Harbiye Mektep Matbaası 1920 Lüdondrof  
Lügati Ebüzziya Matbaai Ebüzziya 1306 Ebüzziya  
Lütfi Tarihi         (Osmanlıca) C:1-6 (Birarada) Matbaa-ı Amire - İstanbul   Ahmet Lütfi  
Mahrusa -ı İstanbul Fetihnamesi (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1915 Cafer Çelebi  
Makalat-ı Tarihiye ve Edebiye (Osmanlıca) Muhtar Halit Kütüphanesi-İstanbul 1328 Ali Nusret  
Makber        
Maktul Şehzadeler (Osmanlıca) Şems Matbaası-İstanbul 1336 Mehmet Zeki  
Maktul Şehzadeler (Osmanlıca) Şems Matbaası-İstanbul 1336 Mehmet Zeki  
Marifetname-İbrahım Hakkı (Osmanlıca) Matbaayı Amire -İstanbul 1310 (1894) Erzurumlu İbrahim Hakkı  
Masahiri İslam Mihran Matbaası 1885 Hamit ve hbi  
Mavi ve Siyah Matbai Hayriye 1915 Halit Ziya Uşaklıgil  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mehasinü'l Asar ve Hakaikü'l Ahbar Edebiyat Fakültesi Basımevi 1978 Ahmed Vasıf Efendi  
Mehmed Paşa (Eski Yazı), 1329, Ali Cevat     Celal Abaza  
Memalik'i Osmaniye'de Demirbaş Şarl (Osmanlıca) Hilal Matbaası 1916 Ahmet Refik  
Menakıb-ı Hünerveran (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1926 Mustafa Ali  
Merhum Mehmed Ali Hilmi Dedebabanın Divanı Uhuvvet Matbaası 1327 Mehmed Ali Hilmi  
Merhum Muhammed Ali Hilmi Babanın Divanı (Osmanlıca) Uhuvvet Matbaası 1911 Ahmed Mehdi  
Meriyül Tevarih (Mer'il Tevarih) (Osmanlıca) İstanbul 1922 Şamdanızade Süleyman Efendi  
Meskenet Mazeret Teşkil Eder Mi? Matbaa-ı Amedi 1913 Ebul Faruk  
Meşahiri Osmaniye (Kapdan-ı Derya Meşhur Gazi Hayreddin Paşa (Barbaros) ) Basiret Matbaası 1877 Mehmet Tevfik  
Meşrutiyet Hanımları (Osmanlıca) Şems Matbaası - İstanbul 1922 İbnül Hakkı Mehmet Tahir  
Meşrutiyete Doğru Ben ve Hayatım Nefaset Matbaası - İstanbul 1911 Şerif Paşa  
Metalib ve Mezahib Matbaa-i Amire-İstanbul 1341 Elmalili Hamdi  
Mezemorto Hüseyin Paşa (Osmanlıca) Matba-ı Bahriye-İstanbul 1911 Saffet Bey  
Mısır Kuvve-ı Seferiyesinin İleri Harekatı (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1926 Adil  
Mısır'ın Müdafaası (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1916 Rahmi  
Midhat Paşanın Vasiyetnamesi ve Şehadeti (Osmanlıca) Matbaa-ı Kadir 1904 Mehmed Rüştü  
Mir'atı Adalet (Osmanlıca) Matbaa-i Naşan Berberyan 1888 Ahmet Lütfü  
Mir'at-ı Hakikat (Hakikatın Aynası) C: 1, 2 Kervan Kitapçılık - İstanbul 1979 Mahmut Celalettin Paşa  
Mirat-ı Şuunat (Osmanlıca) Ahenk Matbaası-izmir 1328 Mehmet Memduh  
Mirat'ı Tarihi Osmani (Osmanlıca) Mektebi Sanayii Matbaası - İstanbul 1877 -  
Mirat-ı Vukuat-ı Harbiye (Osmanlıca) Tercüman -ı Hakikat Matbaası 1899 Selanikli Tevfik  
Mirat-i İber (Osmanlıca) C:1 Icarabat Ve Gasbar Matbaası 1888 Diyarbakırlı Sait Paşa  
Mirat-i İber (Osmanlıca) C:2 Icarabat Ve Gasbar Matbaası 1888 Diyarbakırlı Sait Paşa  
Mirat-i İber (Osmanlıca) C:3 Icarabat Ve Gasbar Matbaası 1888 Diyarbakırlı Sait Paşa  
Mirat-i İber (Osmanlıca) C:9 Icarabat Ve Gasbar Matbaası 1888 Diyarbakırlı Sait Paşa  
Mithat Paşa (Mirat-ı Hayret) (Osmanlıca) C:1 Hilal Matbaası-İstanbul 1325 Ali Haydar Mithat  
Mithat Paşa (Mirat-ı Hayret) (Osmanlıca) C:2 Hilal Matbaası-İstanbul 1325 Ali Haydar Mithat  
Mizan Gazete (Osmanlıca) - 1888 -  
Mizan Gazete (Osmanlıca) - 1888 -  
Moğol Tarihi (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1926 Mustafa Rahmi  
Moskova Devleti Tarihi (Rusya Tarihi) (Osmanlıca) - 1830 Kastra  
Muavini Bahriye (Kop:1) Basiret Matbaası-İstanbul 1292 Kaptan Ahmet  
Muavini Bahriye (Kop:3) Basiret Matbaası-İstanbul 1292 Kaptan Ahmet  
Muavini Bahriye (Kop:5) Basiret Matbaası-İstanbul 1292 Kaptan Ahmet  
Muavini Bahriyyun Yahut Hikmeti Bahriye (Kop:2) (Osmanlıca) Basiret Matbaası-İstanbul 1292 Kaptan Ahmet  
Mufassal Hukuki Düvel Matbaa-i Jirayir-İstanbul 1325 Ali Şahbaz  
Mufassal Türk Tarihi (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire - İstanbul 1339 M.Şemsettin Günaltay  
Mufassal Türk Tarihi (Osmanlıca) C:1 Matbaa-ı Amire - İstanbul 1925-1927 M.Şemsettin Günaltay  
Mufassal Türk Tarihi (Osmanlıca) C:3 Matbaa-ı Amire - İstanbul 1319 M.Şemsettin Günaltay  
Mufassal Türk Tarihi (Osmanlıca) C:5 Matbaa-ı Amire - İstanbul 1340 M.Şemsettin Günaltay  
Muherabat-ı Bahriye(Osmanlıca) - - Süleyman Nutku  
Muhtara-ı Rıcal ve Siyasiyon (Osmanlıca) Matbaa-ı Amedi 1910 Musa Kazım  
Muhtasar Deniz Harbi Tarihi Deniz Matbaası 1932 Alexander Meurer  
Musavvarati Şevk (Osmanlıca) Şirketi Mürettebiye Matbaası-İstanbul 1891 N.K.Kemal  
Musavver Muhit Mecmuası C:1 - - Faik Sabri Bey  
Mustafa Kemal (1.Kısım) (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası-İstanbul 1928 Mehmet Emin  
Muvaffakiyet ve Hayatın Zevki (Osmanlıca) İktisat Matbaası-İstanbul 1928 Dr. Herber N. Gasson (Mübahat)  
Mücahede-ı Milliye (Osmanlıca) Mahmut Bey Matbaası-İstanbul 1908 Mehmet Murat  
Müntehip Coğrafya Şirketi Mürettebiye Matbaası 1895 İsmail Hakkı  
Naima Tarihi (Osmanlıca) C:1 - - Mustafa Naima  
Naima Tarihi (Osmanlıca) C:2 - - Mustafa Naima  
Naima Tarihi (Osmanlıca) C:3 - - Mustafa Naima  
Naima Tarihi (Osmanlıca) C:4 - - Mustafa Naima  
Naima Tarihi (Osmanlıca) C:5 - - Mustafa Naima  
Naima Tarihi (Osmanlıca) C:6 - - Mustafa Naima  
Napolyon Bonapartın Menfa Yadigarı (Osmanlıca) Uhuvvet Matbaası 1911 Napolyon Bonapart  
Napolyon Seferleri (1.Kısım) (Osmanlıca) Yıldız Harp Akademisi Matbaası 1928 Ritterik  
Napolyon'un Eşrafından 1805 Seferi (Osmanlıca) Matbaa-ı Ahmet İhsan-İstanbul 1909 Romaniyi  
Napolyonun Şark Siyaseti (Osmanlıca) Kanaat Kütüphanesi - İstanbul 1913 Dirip  
Ne Bir Ses Ne Bir Nefes Kasbar Matbaası 1923 Suad Derviş  
Netayicül Vukuat (Osmanlıca) - C: 1-2-3-4 İcat Matbaası - İstanbul 1911 Mustafa Nuri  
Nevigasyon (Osmanlıca) Mekteb-i Bahriye Matbaası 1273 Halil Efendi  
Nevsal-ı Milli         (Osmanlıca) Artin Asadoryan Ve Mahdumları Matbaası-İstanbul 1884 Fırat Asar Müfide Kütüphanesi  
Nurbaba Akşam Matbaası 1922 Yakup Kadri  
Osmanlı Devletinin Borçları (Osmanlıca) Şems Matbaası-İstanbul 1914 Parvos  
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu (Osmanlıca) Devlet Matbaası - İstanbul 1928 Ragıp Hulusi  
Osmanlı Kumandanları Matbaa-ı Ebüzziya 1913 Kolağası Halil Rüştü  
Osmanlı Müellifleri (Osmanlıca) -1,2 Matbaa-ı Amire 1922 Mehmet Tahir  
Osmanlı Tarih ve Müverrikleri (Osmanlıca) - 1314 Cemalettin  
Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:1 Mahmut Bey Matbaası - İstanbul 1920 Namık Kemal  
Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:2 Şems Matbaası - İstanbul 1912 Ahmet Rasim  
Osmanlı Ülkesinde Hıristiyan Türkler (Osmanlıca) Yeni Osmanlı Matbaası 1922 Cami  
Osmanlı Yunan Seferi 1897 (Osmanlıca) Mekteb-i Fünun Harbiye-i Osmani Matbaası - İst. 1910 Goltes Paşa  
Osmanlıda Batışın Üç Evresi ( 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülmecid) Bayrak Matbaacılık - İstanbul 1989 Ahmet Rasim  
Padişahın Efkarı ( Osmanlıca ) Karabet Matbaası 1908 Selanikli Faik  
Pervaneler Gibi Matbaa-i Orhaniye 1920 Mehmed Refik  
Plevne Müdafaası (Osmanlıca) Şirketi Mürettebiye Matbaası 1890 Ahmed Cemal  
Pusula (Osmanlıca) - 1888    
Rahnüma İstanbul 1337 Müze-İ Hümayun  
Recai Zade Mahmut Ekrem Bey 1. Musahabe (Osmanlıca) - 1337(1921) Ali Ekrem  
Rehberi Derya-1299 (Eski Yazı)        
Rehnuna-i Sefain (Osmanlıca) Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1300 Aksaraylı Mehmet Bey  
Resim Tetevvüş Levhası Hakkında İzahat-ı Tarihiye ve Terbiyeviye (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire - İstanbul 1917 Maarifi Umumiye Nezareti  
Resimli Kamusu Osmanı (Lügüt) - - Ali Seydi  
Resimli Kitap C:1 1324 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:2 1325 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:3 1325 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:4 1326 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:5 1326-27 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:6 1327-28 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:7 1327-28 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:8 1328 - - Ubeidoullah Essad  
Resimli Kitap C:9 1329 - - Ubeidoullah Essad  
Ricali İhtilal ( Osmanlıca ) İkdam Matbaası 1913 Ali Kemal  
Risale-i İrşadiye Matbaa-i Amire-İstanbul 1331 Hacı Abdülhamit Hamit Elberzenci  
Rodos Tarihi (Osmanlıca) Vilayet Matbaası-İstanbul 1896 Ziver  
Rus Japon Harbinde Alınan Maddi ve Manevi Dersler ve Japonların Esbabı Muzafferiyeti (Osmanlıca) Kanaat Kitabevi 1329 Perto  
Rus -Japon Seferi 1904-1905 (Osmanlıca) -1-2-3 Askeri Matbaa 1907 Ali Fuat Erden  
Rus-Leh Seferi (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1925 Hüseyin Rahmi  
Rusyanın Şark Siyaseti ve Vilayatı Şarkiye Meselesi (Osmanlıca) Matbaa-i Şems 1916 Habil Adem  
Ruşen Eşref Hilal Matbaası 1919 Tevfik Fikret  
Sadullah Paşa Yahut Mezardan Nida (Osmanlıca) Matbaa-ı Ebuzziya - İstanbul 1909 Mehmet Galip Bey  
Sahayıfı Muzafferiyatı Osmaniye (Osmanlıca) Askeri Kütüphane 1919 Ahmet Refik  
Saika-i Zafer 1270 Senesinde Devlet-i Aliye ve Rusya (Osmanlıca)   1876 Hüseyin Hüsnü   
Sait Paşanın Hatıratı (Osmanlıca) C:1-2-3 Sabah Matbaası-İstanbul 1912 -  
Sakın Aldanma, İnanma, Kanma Orhaniye Matbaası 1335 Refik Halid  
Salname Vilayeti, Suriye (Osmanlıca) - 1303 -  
Samur Devri (Osmanlıca) Kütüphane-ı Hilmi - İstanbul 1927 Ahmet Refik  
Sardanapal Matbaa-i Amire 1335 Bir Heyeti Mahsusa Tarafından Tab Ettirilmiştir  
Sarıkamış (Osmanlıca) İstikbal Matbaası 1922 Şerif Paşa  
Semmur Devri (Eski Yazı)   1927 Ahmet Refik  
Serairi Sıyasiye ve Tehavvülatı Esasiye (Osmanlıca) - - Mehmet Memduh  
Sergüzeşti Hayatımın Cildisanisi 1294 Anadoluda Rus Muharebesi (Osmanlıca) Mektebi Harbiye Matbaası 1912 Ahmet Muhtar Paşa  
Servet-ı Şahane ve Hakkı Millet Dersaadet Selanik Matbaası 1908 Rıza Nur  
Seyehat Hatıraları (Osmanlıca) Masra-Kahire 1910 Şerafettin Mağmumi  
Seyri Sefain Matbaa-i Bahriye 1331 Hayri  
Seyri Sefain Dersleri Matbaa-i Bahriye 1338 Hayrettin  
Seyri Sefain Notları (Osmanlıca) Mihran Matbaası 1296 Ali Rıza  
Sınaat Tarihi         (Sanatlar Tarihi) (Osmanlıca) Devlet Matbaası 1928 Vahid Baye  
Sicil-i Osmani (Osmanlıca) C: 1,2,3,4 Matbaa-ı Amire 1895 Mehmed Süreyya  
Silahdar Tarihi (Osmanlıca) C:1 Orhaniye Matbaası - İstanbul 1928 Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa  
Silahdar Tarihi (Osmanlıca) C:2 Devlet Matbaası - İstanbul 1928 Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa  
Sokullu (Osmanlıca) Orhaniye Matbaası-İstanbul 1924 Ahmet Refik  
Sokullu (Osmanlıca) Kanaat Kütüphanesi 1922 Ali  
Son Usul Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1312 Mehmet Rasim  
Sovyet İmparatorluğu Sömürülen Topraklar - 1 Tercüman Yayınları - Olaf Caroe  
Sovyet İmparatorluğu Sömürülen Topraklar - 2 Tercüman Yayınları - Olaf Caroe  
Sultan 4.Mehmet Han Hamis Hazretleri (Osmanlıca) Kütüphane-ı İslam Ve Askeri 1908 I. R.  
Sultan Abdülhamit-i Saniyeye Dair (Osmanlıca) Hilal Matbaası-İstanbul 1918 Ahmed Refik  
Sultan Ahmet Parkı ve Asar-ı Atikası (Osmanlıca) Matbaa-i Hayriye Ve Şurekası 1332(1916) Mehmet Raif  
Sultan Ahmet Parkı ve Asar-ı Atikası (Osmanlıca) Matbaa-i Hayriye Ve Şurekası 1332(1916) Mehmet Raif  
Sultan Cem Orhaniye Matbaası-İstanbul 1924 Ahmet Refik  
Sultan Mahmut Hanı Sani (Osmanlıca) - 1911 Kritovolos  
Sultan Murad 5 (Osmanlıca) Kegan Paul, Trench,Trübner & Co.Ltd - London 1895 Djemaleddın Bey  
Surda Süvari Kolordusu'nun Vekayi Tarihiyesi (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeri 1925 Sami Sabit  
Süleyman Nutku Beyin Bahriye Nazırı Hüsnü Paşaya Yazdığı Mektup ve Paşanın Cevabı Bahriye Matbaası 1897 Süleyman Nutku  
Süleyman Paşa Ordusunun Balkandaki Harekatı (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeri - İstanbul 1924 Ali Fuat   
Süleyman Paşa Ordusunun Balkandaki Harekatı (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye - İstanbul 1929 Ali Fuat   
Süleyman Paşanın Muhakemesi (Osmanlıca) C:1 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Süleyman Paşanın Muhakemesi (Osmanlıca) C:2 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Süleyman Paşanın Muhakemesi (Osmanlıca) C:3 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Süleymanname (Osmanlıca) Bolat Matbaası 1832 Mehmet Ali Paşa  
Şanlı Asker Ali Çavuş (Osmanlıca) Tanin Matbaası 1911 İsmail Hakkı  
Şark Meselelerine Dair Tarihi Siyasi Notlar (Osmanlıca) İstanbul Erkanı Harbiye Matbaası 1920 -  
Şarkın Sultanları Orhaniye Matbaası 1918 Faruk Nafiz  
Şehbal Mecmuası (Osmanlıca) (5 Adet) - 1909 Ağup Matyusyon  
Tabiyevi Seyirler Deniz Matbaası 1931 Hayrettin  
Tahtel Bahircilik Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1926 Mehmed Ziyaeddin  
Takvim-ı Vakayi (Osmanlıca) (6 Adet) Matbaa-ı Amire-İstanbul 1864 -  
Takvim-i Vakayı (Osmanlıca) (10 Adet) Matbaa-ı Amire-İstanbul - -  
Tanin (Osmanlıca) No: 1-39 - 1886-87 -  
Tarih Ebulfaruk (Osmanlıca) C:2 Matbaa-ı Amedi - İstanbul 1912 Mehmet Murat  
Tarih Ebulfaruk (Osmanlıca) C:3 Kasbar Matbaası - İstanbul 1912 Mehmet Murat  
Tarih Ebulfaruk (Osmanlıca) C:4 Matbaa-ı Amedi - İstanbul 1912 Mehmet Murat  
Tarih Ebulfaruk (Osmanlıca) C:5 Matbaa-ı Amedi - İstanbul 1913 Mehmet Murat  
Tarih Ebulfaruk (Osmanlıca) C:6 Matbaa-ı Amedi - İstanbul 1913 Mehmet Murat  
Tarih Ebulfaruk (Osmanlıca) C:7 Tefeyyüz Matbaası - İstanbul 1916 Mehmet Murat  
Tarih Musahabeleri (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire - İstanbul 1923 Abdurrahman Şeref  
Tarih Sultan Murat Hamis (Osmanlıca) Hindiye Matbaası - Mısır - Ahmet Saip  
Tarih Umumi ( Osmanlıca) C:1 Kütüphane-ı İslam Ve Askeri Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih Umumi ( Osmanlıca) C:2 Kütüphane-ı İslam Ve Askeri Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih Umumi ( Osmanlıca) C:3 Kütüphane-ı İslam Ve Askeri Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih Umumi ( Osmanlıca) C:4 Kütüphane-ı İslam Ve Askeri Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih Umumi ( Osmanlıca) C:5 Kütüphane-ı İslam Ve Askeri Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih Umumi ( Osmanlıca) C:6 Kütüphane-ı İslam Ve Askeri Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih ve Muharrir Muhtar Halit Kütüphanesi - İstanbul 1913 Ahmet Rasim  
Tarihi Alem Kısmı Evvel Kurunu Ula (Osmanlıca ) Sahafı Askeri-İstanbul 1875 Ferik Süleyman Hüsnü  
Tarihi Askeri Osmani (Yeniçeri Tarihi) (Osmanlıca) Kırkanbar Matbaası - İstanbul 1881 Ahmet Cevat  
Tarihi Bahri Sahifeleri (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Haydar Alpagut  
Tarihi Bahri Sahifeleri (Osmanlıca) C:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Haydar Alpagut  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:1 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:2 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:3 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:4 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:5 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:6 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:7 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:8 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:9 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:10 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:11 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Cevdet (Osmanlıca) C:12 Matbaa-ı Osmaniye 1893 Ahmet Cevdet Paşa  
Tarih-i Gılmani (Osmanlıca) Orhaniye Matbaası - İstanbul 1924 Mehmed Halife  
Tarihi Harp Notları 1813 Seferi (Osmanlıca) - 1926 Ritter  
Tarihi Medeniyet (Osmanlıca) - 1 İbrahim Hilmi Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarihi Medeniyet (Osmanlıca) - 2 İbrahim Hilmi Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarihi Medeniyet (Osmanlıca) - 3 İbrahim Hilmi Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarihi Medeniyet (Osmanlıca) - 4 İbrahim Hilmi Matbaası 1912 Ahmet Refik  
Tarih-i Medeniyet, Şark-Yunanistan-Roma İstanbul 1328 Ahmet Refik  
Tarihi Nişancı Mehmet Paşa (İslam Mezhepleri) (Osmanlıca) - 1219 Mehmet Paşa (Nişancı)  
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası (Tıpkı Baskısı) Toprak Ofset - İstanbul 1989 Türk Tarih Encümeni Yayınları  
Tarihi Simalar (Eski Yazı)   1331 Ahmet Refik  
Tarihi Siyasi (Asr-ı Hazırda Avrupa) (Osmanlıca) -1 Kader Matbaası 1908 Ali Reşat  
Tarihi Siyasi (Asr-ı Hazırda Avrupa) (Osmanlıca) -2 Kader Matbaası 1908 Ali Reşat  
Tarihi Siyasi (Asr-ı Hazırda Avrupa) (Osmanlıca) -3 Kader Matbaası 1908 Ali Reşat  
Tarihi Siyasi-1 (Osmanlıca) Kader Matbaası 1908 Şarl Senyos  
Tarihi Siyasi-2 (Osmanlıca) Kader Matbaası 1908 Şarl Senyos  
Tarihi Siyasi-3 (Osmanlıca) Kader Matbaası 1908 Şarl Senyos  
Tarihi Timurlenk (Osmanlıca) Mekteb-ı Bahriye 1861 Nazmizade Efendi  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) Mekteb-ı Funun-U Bahriye-ı Şahane Matbaası-ist. 1313 Kolağası Mehmet Şükrü  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:1 Karabet Matbaası-İstanbul 1305 İbrahim Hakkı  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:1 Kasbar Matbaası-İstanbul 1327 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:1-2 Karabat Matbaası-İstanbul - Tevfik  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:2 Karabet Matbaası-İstanbul 1305 İbrahim Hakkı  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:2 Kasbar Matbaası-İstanbul 1327 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:3 Kasbar Matbaası-İstanbul 1328 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:3-4 Karabet Ve Kasbar Matbaası-İstanbul 1304 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:4 Jirayir Matbaası-İstanbul 1328 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:5 Kasbar Matbaası-İstanbul 1328 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi (Osmanlıca) C:5-6 Mahmut Bey Matbaası-İstanbul 1311 Mehmet Murat  
Tarihi Umumi Dersleri Şirketi Mürettebiyi Matbaası-İstanbul 1916 Midhat Sadullah  
Tarihin Kanlı Sahifeleri Şehzade Şehit Mustafa (Osmanlıca) Mefaset Matbaası - İstanbul   Ali Cevat  
Tarihin Yılan Hikayesi (Osmanlıca) Cihan Biraderler Matbaası 1922 Süleyman Nazif  
Taselya'da Osmanlı Ordusu İle İkdam Matbaası-İstanbul 1899 Yüzbaşı Bigam  
Tasfiri Efkar Gazetesi (Osmanlıca) - - -  
Tasfiri Efkar Gazetesi (Osmanlıca), Sayı: 181-270 - 1911 -  
Tasfiri Efkar Gazetesi (Osmanlıca), Sayı: 271-340 - 1912 -  
Tasviri Ehval Tenviri İstikbal (Osmanlıca) İzmir Vilayet Matbaası 1912 Mehmet Memduh  
Tatlı Emeller Acı Hakikatler (Eski Yazı) Matbaa-ı Amedi 1914 Mehmet Murat  
Tayinat ve Yem Kanunnamesi Sabah Matbaası 1330 Mehmet Reşat  
Tebsıre-ı Akif Paşa ( Akif Paşanın Görüşleri) Matbaa-ı Ebüzziya 1884 Ebuzziya  
Tercüme-i Milel ve Nihal - 1236 Ali Nazırı Mahmut  
Tesalya'da Bir Cevalan ve Dört Aylık Seyahatim (Osmanlıca) Mahmut Bey Matbaası-İstanbul 1899 Süleyman Tevfik  
Tevarihi Ali Osman (Osmanlıca) Şark Kütüphanesi - İstanbul 1925 Oruç Bin Adil  
Ticareti Bahriye Kanunu Şerhi Mahmutbey Matbaası 1313 Kostaki Vayani  
Timur ve Tezikatu (Osmanlıca) Matba-ı Amire 1923 Mustafa Rahmi  
Topçu Talimnamesi Askeri Matbaası 1341 Erkanıharbiye Bahri  
Topçuluk Fenni (Osmanlıca) - 1270 Hüseyin Rıfkı  
Torna ve Çarkçılara Mahsus Ceb Kitabı Mekteb-i Sanayi Matbaası-İstanbul 1310 Yervant Çavuşyan  
Torpido Dersleri Matbaai Bahriye-İstanbul 1330 Mustafa Eşref  
Türk - Rus Harbi Muharebesi Hakayıkından (Osmanlıca)   1908 Süleyman Paşa  
Türk Büyükleri Türk Adamları (Osmanlıca) Matbaa-ı Amire 1923 Topalyan Atap  
Türk Deniz Yıllığı        
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar   1918 Köprülüzade Mehmet Fuad  
Türk Hakimiyeti ve İngiliz Cihangirliği (Osmanlıca) Yeni Matbaası 1925 Halit  
Türk İstiklal Harbi Başında Milli Mücadele (Osmanlıca) Askeri Matbaa 1928 Ahmet  
Türk İstiklal Harbi Garp Cephesi (Osmanlıca) Matbaa -ı Ebuzziya - İstanbul 1926 Cevdet Kerim İncedayı  
Türk İstiklal Harbinin Başında Milli Mücadele (Osmanlıca) Büyük Erkanı Harbiye Reisliği Matbaası 1928 Ahmet  
Türk İstiklal Mücadeleleri Konferansları (Osmanlıca) Devlet Matbaası - İstanbul 1927 Cevdet Kerim  
Türk Lisanı Kütüphane-i Hilmi 1927 Ahmed Cevad  
Türk Medeniyeti (Osmanlıca) Cihan Matbaası 1928 Yusuf Ziya  
Türk Rus Harbi Kırım Seferi (Osmanlıca) Devlet Matbaası - İstanbul 1927 Fevzi Kurtoğlu  
Türk Yenileşme ve Gelişme Edebiyatı Tarihi (Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi) (Osmanlıca) Matbaai Amire-İstanbul 1340(1924) İsmail Habip  
Türk Yurdu         (Eski Yazı) Matbaai Hayriyye-İstanbul 1329 Mehmet Emin  
Türkiye - Rusya Seferi 1828-1829 (Osmanlıca) C:1 B.E.H.U.R. Ankara Matbaası 1928 Ahmet Muhtar Paşa  
Türkiye - Rusya Seferi 1828-1829 (Osmanlıca) C:2 B.E.H.U.R. Ankara Matbaası 1928 Ahmet Muhtar Paşa  
Türkiye Cumhuriyeti ve Siyaseti Milliye ve İktisadiye C:1 Milli Matbaa 1340 Dr.Lütfi  
Türkiye Cumhuriyeti ve Siyaseti Milliye ve İktisadiye C:2 Milli Matbaa 1340 Dr.Lütfi  
Türkiye Cumhuriyeti ve Siyaseti Milliye ve İktisadiye C:3 Milli Matbaa 1340 Dr.Lütfi  
Türkiye İçin Necat ve İttila Yolları (Osmanlıca) Şebs Matbaası - İstanbul 1915 Haşim Nahit  
Türkiye İtalya Harbi Tarihi Bahrisi (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1923 A. Haydar Emir (Alpagut)  
Türkiye Nasıl Doğdu? Kanaat Kütüphanesi 1928 Haran Armışrong  
Türkiye Nasıl Kurtarılabilir (Osmanlıca) Kader Matbaası-İstanbul 1918 Sabahattin   
Türkiye'de Beş Sene (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeri 1922 Liman Fonn Sandres  
Türk-Yunan Harbi (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Erkanı Harbiye-I Osmaniye Talim ve Terbiye Dairesi  
Umdet-Ül Hakayık (Osmanlıca) C:1 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Umdet-Ül Hakayık (Osmanlıca) C:2 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Umdet-Ül Hakayık (Osmanlıca) C:3 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Umdet-Ül Hakayık (Osmanlıca) C:4 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Umdet-Ül Hakayık (Osmanlıca) C:5 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Umdet-Ül Hakayık (Osmanlıca) C:6 Askeri Matbaa - İstanbul 1928 Süleyman Paşazade  
Usulu Hendese Cildi Sani (Osmanlıca) - 1304 Hasan Fuat  
Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyt (Osmanlıca) Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 1948 Walther Hinz  
Üçüncü Sınıf Büyük Harp Türk Cepheleri (Osmanlıca) Askeri Akademiler Kumandanlığı 1927 Feridun Dirimtekin  
Vahdeti Vücut (Osmanlıca) Matbaa-i Amire-İstanbul 1331 Ferit  
Vakayi Tarihiye (Osmanlıca) Cihan Matbaası-İstanbul 1325 Emekli Ferik Hafız İbrahim Agah Paşa  
Vardabrandacılık - 1336 Ahmet Rasim  
Vasiyetname-ı Siyasi (Osmanlıca) Mizan Matbaası - İstanbul 1898 Mehmet Fuat Paşa  
Vatan Uğrunda Yahut Yıldız Mahkemesi (Osmanlıca) Mısır 1910 İsmail Hakkı  
Veraset-i Saltanat-ı Seniyye (Osmanlıca) Dersaadet 1910 Ziya Paşa  
Verdül Hadaik (Gül Bahçeleri-Gülistan)   - Rıfat Efendi  
Vesaiki Tarihiye ve Siyasiye (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1910 Hayrettin  
Yadigar-ı Macaristan Asrı (Osmanlıca) Mihran Matbaası 1878 Mehmet Tevfik  
Yanya Müdaafası (Osmanlıca) C:1-2 Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Mirliva Emin  
Yanya Müdafaası (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Mirliva Emin  
Yemen Kıtası Hakkında Bazı Mütaalat Numune Matbaası 1908 Memduh  
Yeni Gemicilik Deniz Matbaası 1934 Ali Haydar Esat  
Yeni Gemicilik (3.Kitab) Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1339-1342 Ali Haydar Esat  
Yeni Gemicilik (6.Kitab) Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1340-1343 Ali Haydar Esat  
Yeni Gemicilik Kitabları C:1,2,3,4,5,6 Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1339-1343 Ali Haydar Esat  
Yeni Gemicilik Kitabları C:1,2,3,4,5,6 Matbaa-i Bahriye-İstanbul 1341 Ali Haydar Esat  
Yeni Muhıtül Marif C:1 - - Muhit El Maarif Emrullah  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:1 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:2 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:3 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:4 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:5 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:6 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:7 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler C:8 Mars Matbaası-Ankara 1968-1969 Ali Çankaya  
Yeni Osmanlı Tarihi (Osmanlıca) C:1-2 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1911 Mehmet Şakir  
Yıldırım (Osmanlıca) Matbaa-ı Askeriye - İstanbul   Hüseyin Hüsnü Emir  
Yıldırım'ın Akibeti (Osmanlıca) Askeri Matbaa - İstanbul 1927 Mirliva Sedat  
Yıldız'ın Hatası Devleti Aliyye Rusya Muharebesi (Osmanlıca) İkbal Millet Matbaası - İstanbul 1777 Ali   
Yıldızlar ve Gölgeler Halk Kütüphanesi-İstanbul 1919 Şukufe Nihal  
Zeyl-i         Şakayık-i Ata-i (Osmanlıca) - 1852 Mehmet Recai  
Ziya Paşanın Rüyası (Osmanlıca) Kasbar Matbaası - İstanbul 1910 Edip Muharrem  
Züptetül Hakayık (Osmanlıca) Takvimi Vakayi Matbaası 1874 Ahmet Mithat  
DERGİLER        
ESERİN ADI BASIMEVİ / BASILDIĞI YER TARİHİ YAZARI  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-i Seneviye-i Bahriye Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) C:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) C:2 Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1908 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1919 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Seneviyeyi Bahriye (Osmanlıca) C:6 Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1914 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1914 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:2 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:2 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:4 Bahriye Matbaası - İstanbul 1917 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1917 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:4 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:2 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:2 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1916-1917 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1917 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:2 Bahriye Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1914 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:3 Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 4 No:12 Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 5 No:9 ( Cilt: 1'in 1'i   Cilt: 2'nin 3'ü   Cilt: 7'nin 3-4-1'i ) Bahriye Matbaası - İstanbul 1914 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 5 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1918 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 5 No:8 ( Cilt : 2'nin 9 - 7'si ) Bahriye Matbaası - İstanbul 1914 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 6 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1914 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 8 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1925 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 9 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:10 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1927 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:11 No:1 ( Cilt: 1'in 2'si / Cilt: 5'in 3'ü ) Bahriye Matbaası - İstanbul 1928 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:11 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1928 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 9 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1926 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 7 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1924 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 8 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1925 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C:10 No:1 Bahriye Matbaası - İstanbul 1927 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Risale-i Mevkute-i Bahriye (Osmanlıca) C: 4 No:1 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul - Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Mecmuası (Osmanlıca) C:1 , Sayı: 1-49 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Mecmuası (Osmanlıca) C:2 , Sayı: 31-79 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Mecmuası (Osmanlıca)    Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Harp ve Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) Evkaf İslamiye Matbaası 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Mecmuası (Osmanlıca) C:1 No:31-79 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Mecmuası (Osmanlıca) C:2 No:61-110 Ahmet İnsan Matbaası - İstanbul 1915 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 2 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 3 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 4 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Mecmuası (Osmanlıca) No: 5 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 6 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 7 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 8 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No: 9 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:10 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:11 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:12 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:13 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:14 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:15 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:16 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:17 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:18 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:19 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:20 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:26 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:34 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) No:35 Matbaa-ı Hayriye - İstanbul 1910 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma         Mecmuası (Osmanlıca) Sırat -ı Müstakim Matbaası - İstanbul 1911 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Harp Mecmuası (Osmanlıca) Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1915 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Harp Mecmuası (Osmanlıca) , Sayı: 3 Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1915 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Harp Mecmuası (Osmanlıca) , Sayı: 5 Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1915 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Harp Mecmuası (Osmanlıca) , Sayı: 1 - 24 (Ciltler Birarada) Ahmet İhsan Matbaası - İstanbul 1915 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Askeri Mecmua Pilevne Müdaafası (Osmanlıca) Askeri Matbaa -İstanbul 1927 Miralay Talat  
Mecmua-i Askeriye Mecmua-i Askeri Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 1 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 4 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 7 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 9 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 8 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 50 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 66 Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca) Askeri Matbaa -İstanbul 1919 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 3 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 10 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 11 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 12 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 13 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 14 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 15 -16 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 19 Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Askeri Mecmua (Osmanlıca) Askeri Matbaa -İstanbul 1920 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 20 -24 Askeri Matbaa -İstanbul 1921 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 34 -36 Askeri Matbaa -İstanbul 1921 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 38 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 39 - 40 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 41 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 45 - 48 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 49 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 51 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 53 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 54 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 55 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 56 Askeri Matbaa -İstanbul 1922 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 15 Askeri Matbaa -İstanbul 1923 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 49 Askeri Matbaa -İstanbul 1923 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 51 Askeri Matbaa -İstanbul 1923 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 3 -55 Askeri Matbaa -İstanbul 1924 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 45  Askeri Matbaa -İstanbul 1924 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 45 - 48 Askeri Matbaa -İstanbul 1924 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 54 Askeri Matbaa -İstanbul 1924 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 1-57 Askeri Matbaa -İstanbul 1925 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 58 - 61 Askeri Matbaa -İstanbul 1925 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 59  Askeri Matbaa -İstanbul 1925 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 59 - 61 Askeri Matbaa -İstanbul 1925 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Askeri Mecmua (Osmanlıca) Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 1 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 3 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 20,21,22,23,24, Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 60 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 61 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 62 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 63  Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 63 - 64 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 64 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 66 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 67 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 68 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 69 Askeri Matbaa -İstanbul 1926 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 8 Askeri Matbaa -İstanbul 1927 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 6 Askeri Matbaa -İstanbul 1927 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 64 Askeri Matbaa -İstanbul 1927 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Askeri Mecmua (Osmanlıca), Sayı: 65 Askeri Matbaa -İstanbul 1927 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 67 Askeri Matbaa -İstanbul 1927 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Askeri Mecmua (Osmanlıca), Sayı: 70 Askeri Matbaa -İstanbul 1927 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 10 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri-Umdetül Hakayık (Osmanlıca), Sayı: 11 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 12 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 17 -18 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 68 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 69 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 70 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri (Osmanlıca), Sayı: 71 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmuai Askeri , Sayı: 74 Askeri Matbaa -İstanbul 1928 T.C. Büyük Erkanıharbiye Reisliği 10. Şube  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) -                                                                                                                    1898 Arnold Forester  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) -                                                                                                                    - Arnold Forester  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) -                                                                                                                    1902 Arnold Forester  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) -                                                                                                                    1900 Arnold Forester  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) Matbaa-ı Bahriye - İstanbul 1908 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) Matbaa-ı Bahriye - İstanbul 1912 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye (Osmanlıca) (4 Adet) Matbaa-ı Bahriye - İstanbul 1911 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye, 4. Cilt (Osmanlıca) Matbaa-ı Bahriye - İstanbul 1308 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Mecmua-ı Fünunu Bahriye, 21. Cilt (Osmanlıca) Matbaa-ı Bahriye - İstanbul 1329 Erkanıharbiye Bahri ve Talim ve Terbi D.  
Donanma Emirnamesi (Osmanlıca) (3 Adet) Bahriye Matbaası - İstanbul - Erkanıharbiye Müdürlüığü  
Donanma Emirnamesi (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul - Erkanıharbiye Müdürlüığü  
Donanma Emirnamesi (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1916 Erkanıharbiye Müdürlüığü  
Donanma Emirnamesi (Osmanlıca) Bahriye Matbaası - İstanbul 1916-1918 Erkanıharbiye Müdürlüığü