Yükleniyor
Nadir Eserler Koleksiyonu
ESERİN ADI BASIM TARİHİ YAZARI  
1.Hastahane Nizamatı 5 Zilhicce 1264 Heyet  
1237-1238 Türk-italyan Trablus ve Bingazi Muharebatna Ait   Dz.Yb.M,Atayiğit         
18.Asırda Şark Meselesi   Mehmet Şakir  
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbine Bir Bakış 14.Eki.48 Dz.Yb.M,Atayiğit         
A Journey Throughout The Crımesto Costantinople   ELIZABETH CRAVEN  
A Journey Throughout The Grİmem Te Costantinople (1789)   ELIZABETH CRAVEN  
A Voyage Into The Levant C:1,2   M.Tournefort  
Ahval-i Havaiyenin Tebeddülat-ı Mütenevviasını İraiye Eden Yevmiye Vukat Cetveli Mart 1316 İsmail Hakkı  
Amiral Mehmet Raşid'in Mektupları   Amiral Mehmet Raşid  
Asakiri Mansure-i Bahriyenin Jurnal Hülasası Cemaziel Evvel 1252 Ahmet Fevzi  
Asakiri Mansure-i Bahriyenin Jurnal Hülasası Safer 1249 Mehmet Tahir  
Asakiri Mansure-i Bahriyenin Jurnal Hülasası Cemaziel Evvel 1253 Heyet  
Asakiri Mansure-i Bahriyenin Jurnal Hülasası Şevval 1251 Mehmet Tahir  
Asakiri Mansure-i Bahriyenin Jurnal Hülasası Ramazan 1258 Mehmet Tahir  
Asakiri Mansure-i Bahriyenin Jurnal Hülasası Teşrini Sani 1259 Heyet  
Bahiye Mektebi         Tarihçesi   Dz.Yb.M,Atayiğit         
Bahriye Mevcut ve Gayri Mevcut Defteri Kanuni Evvel1263 Heyet  
Bahriye Rütbe ve Nişanları   Bnb.Hafız Salih B.Osman Bey  
Bahriye Top Talimi   Heyet  
Balkan Harbinde Osmanlı Donanması Şubat 1920-15 Aralık 1922 Necmettin Akerman  
Bar ve Stuward Mesafe Aleti   Heyet  
Bar ve Stuward Mesafe Aleti Hk.Bilgi 1900 Heyet  
Bazı Yabancı Top Fabrikaları ve Tersaneleri Hakkında Rapor 16 Eylül 1307 Kaymakam Fuat Bnb.İsmail Hakkı  
Beşaretname-i Refii Ramazan 1278 Refii  
Bolu Salnamesi 1922 Mehmet Zekai  
Cemahiri Müctemiai Amerika Mektebi Bahriyesinin Nizamnamesi   Heyet  
Costantinople 1833 J.Colomb  
Costantinople 1797 James Dallaway  
Costantinople (1895) C:1,2   Edwın A.Grosvenor  
Costantinople C:1,2   T.Allom-R.Walsh  
Costantinople Durıng The Crımean War 1863 Lady Hornby  
Costantinople In 1828 1828 C.Macfarlane  
Çeşitli Mühür Örnekleri      
Defteri Müstahfezat Hicri 1086-1090 Heyet  
Deniz Basım Evinin Tarihçesi   Katip Yzb. Hüsnü Tengüz  
Deux Pırates 1869 Ch.Farıne  
Divan-ı ve Telhisat-ı Ragıp Hicri 1235 Mehmet Ragıp Paşa  
Donanma İşaret Defteri 01 Şaban 1263 Esseyit Mehmet Said  
Dz.Müzesi Hk. Bahriye Nezaretine Takdim Edilen Rapor 20.Kas.17 Ali Sami Boyar  
Emdenin Menakıbı   Heyet  
Ereğli Kömür Madeni Humayunu Nizamnamesi 26 Nisan 1283 Heyet  
Erkan-ı Harbiye-i Bahriye Dairesinin Şuebatının vezaifi   Heyet  
Ertuğrul Faciasından Kurtulun Kazazedenin Raporu 18 Eylül 1306 Heyet  
Ertuğrul Fırkateynine Dair Japonyatarafından Gönderilen Raporun Osmanlıca Tercümesi 1890 Heyet  
Eski Türk Kıyafetleri ve Güzel Giyim Tarzları   Muharrem Feyzi  
Fabrikalar Makine Lazimesinin Tertibatı   Heyet  
Fenn-i Harp ve İstihkamat   Heyet  
Fenn-i Seyrisefain Mecmuası   Heyet  
Fişekhane ve Harbiye Ambarının vezaifi Dahiliyesi   Heyet  
Gemi Bilgi Defteri (Yavuz Gemisi Hatıra Defteri)   Heyet  
Gemi Bilgi Defteri (Yavuz Gemisi Hatıra Defteri)   Heyet  
Gemicilik ve Topçuluk   Heyet  
Gv.Yzb. Hakkı Burak'a Ait Dz.Harp Okulu Diploması   Hakkı Burak  
Haddehane Kışla-Yı Humayunu Depboy Sandığı Layihası 15 Eylül 1316 Heyet  
Hamidiye Kruvazörü 23 Ağustos 1328 Şakir Tunççapa  
Hamidullah Hamidin, El Yazması   Hamidullah Hamidin  
Hatırat   Dz.Yb.M,Atayiğit         
Hayatım   Dz.Yb.M,Atayiğit         
Haza Risale Fenn-i İstimal-i Edevat-ı Humbara ve Sanayi Ateşbazı Hicri 1244 Ali El Vasfi  
Hendese-i Tertibi 1881 Mehmet Mahmut Paşa  
Heyet-i Bahriye Hicri 1260 Heyet  
Heyet-i Bahriye Notları   Ahmet Remzi Hilmi Efendi  
Hıstoıre L'empıre Ottoman 1855 Theophıle Lavelle  
Hünayniya Taifiya Hicri 1165 Mehmet Ragıp Paşa  
I.Dünya Savaşı Notları (Dosya)   Gv.Yb.Muhittin Atayiğit  
Irap Risalesi Muharrem 1199 Hüseyin B. Mustafa  
İcmali Menakibi   Selatini İzam  
İmtihan-ı Mühendisi Rebiyülahir 1217 Hüseyin Rıfkı Tinanni  
İngiliz Zırhlı Gemilerinde Filo Tertip ve Manevraları 1870 Yzb.Ali Rıza, Hasan Rıza, Mehmet, Hayri,Ahmet Abdülgani  
İngiltere'de Tab Olunan Engineerıng Mecmuasından Bir Makale Tercümesi 17 Eylül 1314 Asar-I Tevfik Fırkateyninden Çarkçı Yzb. Hurşit ve Çarkçı Yzb.Fehmi Efendiler  
İşaret Defteri   Heyet  
İzzet Ali Paşa Divanı Zilhicce 1170 İzzet Ali Paşa  
Kanunu Filo ve Nizam-ı Seyr-i Sefain   Heyet  
Kefelzunun C:1,2   Katip Çelebi  
Kitab-ı Şahidi   İbrahim Şahidi  
Kule İşaret Defteri 19,Yy    
Kuyruktan Dolar Toplar İle Seri Ateşli veya Mükerrer Seri Atışlı Toplara Mahsus Mermiyat   Heyet  
Letaif         (Şiir Mecmuası)   Mehmet Emin Efendi  
Liman Nizamnamesi 3 Şaban 1268 Heyet  
Matlaan Neyyireyn   Ali B.İskender  
Meclisi Rüesa Mazbatası Sureti      
Mecmua 26 Recep 1252 Süleyman Nutku  
Mecmua (Sancak ve Bandıra Mecmuası) (Bir Kağıt Üzerine El Yazısı İle Arap Harfleri)      
Mecmua-i Eşkal 1882 Ahmet Cevat  
Mecmua-i Tevarih Hicri 1179 Hafız Hüseyin B. El Hac İsmail Ayvansarayı  
Mektup (Ertuğrul Fırkateyni Komutanı Mehmet Ali Bey'in Süleyman Nutki Bey'e Yazdığı Mektup) 1890 Mehmt Ali Bey  
Meslek Şahadetnamsine Talip Amerikan Deniz Ticareti Baş ve 2.Makinistlerinin İmtihan, Sual ve Cevapları Şubat 1920 15 Aralık 1922 Nizamettn Akerman  
Milli Mücadele İstiklal Harbi Hatıraları   Dz.Yb.M,Atayiğit         
Minyatürde Gemiler (70 Adet Fotoğraftan Oluşmaktadır)   Ülker Erke  
Mirat-ı Sıhhat-ı Bahriye ve Mecruhine Muavenet   Zırhlı Orhaniye Fırkateyni Seyr-İ Sefarin Muavini Mülazım-I Evvel Mehmet Hikmet  
Moeurs Et Usages Des Turcs C:1 (Gravür)   M.Guer  
Muhtelif Mühür Örnekleri   Hakkak Hilmi Efendi  
Mühimmat-ı Harbiye Komisyonu Talimatı 18 Nisan 1311 Erkan-I Harbiye -İ Bahriye  
Mühimmat-ı Harbiye Şubesinin Talimat Layihası   Heyet  
Mühür Örnekleri   A.Rasim Barkınay  
Müze Ziyaret Defteri   Heyet  
Narratıve Of         A Journey From Constantınople To England (London)   Rev.R.Walsh  
Nev Usul Sefain-i Harbiye-i Ecnebi Numuneleri   Heyet  
Nizamname 12 Rebiyül Evvel 1290 Heyet  
Nizamname   Divanı Humayun Kalemi  
Nizamname 17 Cemaziyel Evvel1282-11 Cemaziyel Ahir 1282 Heyet  
Olıve Voyape Dans Le'mpıre Ottoman   G.A.Olıvıer  
Osmanlı Devrine Ait Nişan ve Madalyalar      
Osmanlı Teşkilat ve Kıkayeti Askeriye, C: 1,2 (Birarada)   Mahmut Şevket Paşa  
Punt-U Sefine   Heyet  
Ramiz Teskeresi 1926 Ali Canip  
Rapor 18 Kanuni Sani1302 Bahriye Kolağası Osman Rmzi  
Receuil Des Prıncıpaux Plans Des Ports Et Rodes De La Mer Medıterranee (Akdeniz Suni ve Tabii Limanlarına Ait Muhtelif Planların Mecmuası) 39 Sahife      
Rehber-i Liman   Ahmet Vesim  
Risale Zilhicce 1281 Halim ve Ahmet Vesim Efendiler  
Risale Rumi 1321 Heyet  
Risale-i Göriçeli Koçi Bey Hicri 1041 Koçi Bey  
Romanya Bilgi Özeti (1941)   Dz.Kr.Alb.Hakkı Burak  
Rusya Devletinin Bahr-i Siyah Donanması Raporu 21 Teşrin-Sani 1302 Peterburg Sefareti Ateşenevali Hasan Sermet  
Sanat Hayatım 1948 Katip Yzb. Hüsnü Tengüz  
Sancak ve Bandıralar   Heyet  
Sefaretin ve Techizatının Tamirat ve Muhafazası   Heyet  
Seşhaneli Toplara Mahsus Mermiyata Dair Malumat   Mülazım-I Evvel Hüsnü  
Sevahil Müdafaası   Kolağası İsmail Zühtü  
Suworow'un Kitabından Bir Kısım Tercüme   Suworow Rymnıkskı  
Süleyman Nutku Bey'e Ait Notlar Rumi 1300 Süleyman Nutku  
Şuunat-ı Dahiliye-i Bahriye Rumi 1306-1307 Heyet  
Talimat   Heyet  
Tarifat-ı Esliha ve Bahriye Topçuluğu Rumi 1331 Bahriye Bnb. Kemalettin  
Teçhizat-ı Aseriye Tertibi Hakkında Tadilen Kaleme Alınan Talimat Sureti 05 Mart 1318 Kalem-İ Divan-I Humayun  
Tenkidin Mayıs1329 Tatar Osman Paşa  
Tercüme-i Hal-i Acizi 4 Mart   1324 Heyet  
Tercüme-i İlmü't-Takvim Muharrem 1194 Hacı Nasır Tusi  
Tertibatı Filo ve Usulü Müsademe 1870 Yzb.Ali Rıza  
Tevcih Beratı 15 Cemazielahir Heyet  
The Beauties Of The Bosphorus 1838 Mıss Pardoe Ressamı:Bartlett  
Top Talimnamesi 25 Muharrem 1255 Heyet  
Topçuluk Fenni   Mülazım-I Evvel Hasan Efendi  
Torpil ve Deniz Lağımları   Heyet  
Travels in Turkey and Back To England 1747 Edmund Chıshul  
Tufe-i Şahidi (E. Yazı)   İbrahim Şahidi  
Tuhfe-i Şahidi   İbrahim Şahidi  
Tuhfetül Kibar Fi Esfari Bihar   Katip Çelebi  
Türkiye'de Gezi ve İngiltere'ye Dönüş   Bahattin Orhon  
Usul ve Ameliyat-ı Hendese   Heyet  
Vikers Topları İle Yapılan Deneyler   Heyet  
Voyage Dans Le Levent 1817-1818   M.C.Forbın  
Vukuatname   Ali Emiri  
XVIII.Asırda Türk Askeri Kıyafeleri   Muharrem Feyzi  
Yarım Kalmış Bir Hikaye   Yb. Muhittin Atayiğit  
Zırh ve Top   Heyet